Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

  prev | next

 МАКЕДОНСКИ ШУМИ

Искористување на шумите
mkdsumi.com.mk
 
  Детали | makshumi@mkdsumi.com.mk | 070 123 456 | ГАЗИ БАБА

 ТЕ-ТО

Производство на електрична енергија
te-to.com.mk
Друштвото за производство на електрична енергија и топлина ТЕ-ТО АД Скопје е претпријатие чија основна дејност е когенеративно производство на електрична и топлинска енергија во таканаречен комбиниран циклус. На 24ти февруари 2012 започна комерцијалната работа на п...
  Детали | te-to@te-to.com.mk | +389 2 3203 800 | ГАЗИ БАБА

 АЛКАЛОИД АД Скопје

Производство на фармацевтски препарати
http://www.alkaloid.com.mk
АЛКАЛОИД AД Скопје е компанија која повеќе од седум децении работи на производство на лекови, преработка на билни суровини, производство на козметички и хемиски производи. Алкалоид АД е акционерско друштво во чии рамки работат два профитни центри: Фармација и Хемиј...
  Детали | alkaloidad@alkaloid.com.mk | 3 104 000 | ГАЗИ БАБА

 ПИВАРА СКОПЈЕ,АД

Производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода
http://www.pivaraskopje.com.mk
Пивара Скопје АД е една од водечките компании во Македонија. Успешната приказна се создава уште од 1924 година и е резултат на огромното залагање, енергија, знаење, искуство и тимска работа на голем број професионалци. Пивара Скопје АД е горда што е дел од големите...
  Детали | Contact.CRM@pivaraskopje.com.mk | 2 611 314 | ГАЗИ БАБА

 МАКСТИЛ А.Д. Скопје

Леење на челик
http://www.makstil.com/
Компанијата Макстил е формирана во 1997 година по извршеното организационо и сопственичко преструктуирање на поранешниот металуршки комбинат Рудници и Железарница “Скопје” (основан во 1967 год. како интегриран производител на челични производи - топловалани дебели лимов...
  Детали | info@makstil.com.mk | 2 3287 023 | ГАЗИ БАБА

 АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД Скопје

Производство на сурово железо, челик и феролегури
www.arcelormittal.com.mk
Водечки светски производител на челик Светски водечки производител на челик АрцелорМиттал поседува објекти за изработка на челик во повеќе од 20 земји, што не прави лидер во сите главни пазари за челик. АрцелорМиттал е водечка светска компанија за челик, со год...
  Детали | skp-ggcontact@arcelormittal.com | 3 243 900 | ГАЗИ БАБА

 СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Производство на сурово железо, челик и феролегури
 
  Детали | kontakt@skopskileguri.com.mk | 2 603 406 | ГАЗИ БАБА

 ВВ-ТИКВЕШ АД-Скопје

Производство на вино од грозје
http://tikves.com.mk
 
  Детали | vvtikves@tikves.com.mk | 3 175 966 | ГАЗИ БАБА

 ЈСП СКОПЈЕ

Градски и приградски патнички копнен транспорт
http://www.jsp.com.mk
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје е организиран систем и најголем превозник на патници во главниот град на Република Македонија, со јасно дефинирана дејност од посебен општествен интерес. ЈСП СКОПЈЕ - Скопје е носител на превозот на патници во јавниот ...
  Детали | jsp1@jsp.com.mk | 3 174 264 | ГАЗИ БАБА

 М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Инженерство и со него поврзано техничко советување
 
  Детали | m6.doo@m6.mk | ++389(0)2 2611 630 | ГАЗИ БАБА

 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО увоз-извоз Скопје

Неспецијализирана трговија на големо
http://www.elektroelement.com.mk
1991 Идејата за формирање на фирмата Елеkтроелемент е од нејзиниот творец Стојмир Јошевски, електроинженер, познат бизнисмен и општествен работник. Од самиот старт фирмата се занимава со монтирање на стански табли и продажба на кабел. Фирмата била стационирана...
  Детали | ees@elektroelement.com.mk | 2 580 700; 2 580 652 | ГАЗИ БАБА

 САЕМ ИНВЕСТ ДОО-Скопје

Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место
 
  Детали | saeminvest@skopjefair.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 Трговско друштво ФИНЕ Скопје ДОО

Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)
 
  Детали | info@fine.mk | 02 2445666 | ГАЗИ БАБА

 КАМ ДОО Скопје

Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
http://www.kam.com.mk
За нас Фирма КАМ е единствен ланец на дисконтни продавници за продажба на основни животни намирници и останати производи за секојдневна употреба, во Републиката, кој работи по истите принципи како најголемите и познато светски досконтери Алди, Лидл, Плус, Нето и д...
  Детали | office@kam.com.mk | 3 171 747 | ГАЗИ БАБА

 ФАКУЛТЕТСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО АД с.Трубарево Скопје

Преработка на млеко и производство на сирења
 
  Детали | fzs_trubarevo@yahoo.com | 02 2557497 | ГАЗИ БАБА

 СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје

Организација на состаноци и деловни саеми
 
  Детали | skopskisaem@skopjefair.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 СКОВИН АД Скопје

Производство на вино од грозје
http://www.skovin.mk/
Сковин е винарска визба со капацитет од 17 милиони литри вино, коe гo пласира на 18 светски пазари, на 5 континенти. Вината на Сковин имаат добиено 53 меѓународни награди и признанија за квалитет на многубројни вински саеми и фестивали, а годинава Сковин се стекна и со ...
  Детали | info@skovin.com.mk | 3 145 701 | ГАЗИ БАБА

 КАМФУД ДООЕЛ Скопје

Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)
 
  Детали | kamfud@kam.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје

Снабдување со пареа и климатизација
 
  Детали | kogelsever@gmail.com | 070 360844 | ГАЗИ БАБА

 АД СЛАВИЈА извоз-увоз Скопје

Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)
http://www.slavija.mk
Акционерското друштвото за промет на големо и мало со прехрамбени стоки, надворешно трговски промет, производство и услуги во прометот СЛАВИЈА извоз-увоз Скопје е субјект чиј доминантен сопственик е Владата Р.М преку Агенцијата за управување со одземен имот односно сопс...
  Детали | slavijadoo2011@yahoo.com | 02 2 461 930 | ГАЗИ БАБА

 УНИТАЈАРС

Производство на моторни возила
 
  Детали | unitires@mt.net.mk | | ГАЗИ БАБА

 РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје

Трговија на големо со метали и метални руди
 
  Детали | v.stoimenovski@rrcommodities.com | +389 2 2603 505 | ГАЗИ БАБА

 ФАКОМ АД - Скопје

Производство на метални конструкции и делови на конструкции
http://www.fakom.com.mk
ФАКОМ АД - Скопје е формиран во 1960 год за потребите на изградбата и инвестиционото и тековното одржување на Рудници и Железарница "Скопје" - Скопје. Многу бргу ја надраснува својата улога и почнува да работи и за клиенти во поранешна Југославија и странство (Ирак, ССС...
  Детали | info@fakom.com.mk | 02 3171707 | ГАЗИ БАБА

 АД ЕВРОПА-Скопје

Производство на какао, чоколади и кондиторски производи
www.evropa.com.mk
AД Европа: Слатка бајка на вкусови кои гарантираат уживање Веројатно доволно е да се каже дека успешно функционира на пазарот од 1882 година, за да знаете дека станува збор за “Европа“. “Европа“ е компанија која остава свој белег на голем број генерации и тоа приз...
  Детали | menkan@evropa.com.mk | 3 114 066 | ГАЗИ БАБА

 ВАБТЕК МЗТ АД Скопје

Производство на железнички локомотиви и шински возила
www.wabtec.com
 
  Детали | wabtecmzt@wabtec.com | 02/2581330 | ГАЗИ БАБА

 РЕПРО 21 ДООЕЛ Скопје

Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место
 
  Детали | branka-repro21@t-home.mk | 02 3287454; 02 3287453 | ГАЗИ БАБА

 ФОН Универзитет-Скопје

Високо образование
www.fon.edu.mk
За нас ФОН е првиот приватен универзитет во Република Македонија, формиран во 2002 година. Според својот капацитет, тој е еден од најголемите универзитети на Балканот. Станува збор за комплетна институција, која оди во чекор со современите светски едукативни трендови...
  Детали | fon1@fon.edu.mk | 2 44 55 55 | ГАЗИ БАБА

 ПРОМЕС ДОО Скопје

Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници
http://www.promes.com.mk
Мисија на ПРОМЕС: Постојано фокусирање кон потрошувачите и задоволување на нивните потреби за месни и сувомесни производи. Секогаш на нашите потрошувачи да им понудиме голем избор на здрави, свежи, квалитетни и проверени месни производи. Со Промес купув...
  Детали | promes@promes.com.mk | 2 550 880 | ГАЗИ БАБА

 РЖ УСЛУГИ АД-Скопје

Цевоводен транспорт
www.rzu.com.mk
Една од основните дејности на друштвото е водоснабдувањето на Железарницата со вода за потребите на производниот процес односно индустриските потреби и хигиенските потреби на вработените. Основата на водоснабдуввањето е дефинирана уште со изградбата на Железарницата ...
  Детали | snezana@rzu.com.mk | 02 3288088 | ГАЗИ БАБА

 МЕГА Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MEGA Zoran DOOEL eksport import Skopje

Производство на животинско и живинско месо
www.mega.com.mk
MЕГА - МЕСНА ИНДУСТРИЈА е лоцирана во с.Трубарево, во близина на Скопје Деловниот комплекс се протега на површина од 14000м2 и се состои од управна зграда, погон за производство на месни производи како и ладилник за лагерирање стока под царински надзор. Ладилнико...
  Детали | finance@mega.com.mk | 02 2520044 | ГАЗИ БАБА

 МАКИНВЕСТ Скопје

Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
 
  Детали | makinvest@mt.net.mk | 02/2550205 | ГАЗИ БАБА

 БАЛКАН МЕТАЛ СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје

Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греење
 
  Детали | office@balkanmetal.com.mk | 02 3230464 | ГАЗИ БАБА

 ДУРОПАЦК - АД - Скопје

Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон
komuna.com.mk
Дуропацк АД Скопје е компанија која се занимава со производство на хартија и амбалажа со седиште во Скопје и собирање и рециклирање на стара хартија. Производната програма опфаќа широка палета на производи како плочи, кутии, гајби, катрон вреќи, кеси и рекламна хартија ...
  Детали | info@komuna.com.mk | 02 2551-081 | ГАЗИ БАБА

 АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ Скопје

Трговија на големо со фармацевтски производи
http://www.alkaloid.com.mk/alkaloid-kons.nspx
Во 1979 година „Алкалоид фармација“ формираше сектор задолжен за развој и соработка со странски компании во однос на договори за претставување, дистрибуција и консигнација. Долгогодишната успешна работа на овој сектор, како и здобиеното искуство во оваа област, претс...
  Детали | alkaloidkons@alkaloid.com.mk | + 389 2 310 40 00 | ГАЗИ БАБА

 МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје

Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија
http://www.makautostar.com.mk
Бидете сведок на спојувањето на минатото и иднината... На луксузот и на инженерската визија... На модерната архитектура и на врвната естетика... Влезете во еден совршен простор кој ќе Ве поведе во една друга димензија - во современиот свет на мобилноста. Нашата филоз...
  Детали | office@makautostar.com.mk | 2 580 000 | ГАЗИ БАБА

 МЗТ ЛЕАРНИЦА АД

Леење на железо
http://learnica.com.mk/za_nas.htm
МЗТ ЛЕАРНИЦА АД Скопје е акционерско друштво во приватна сопственост за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив, како и одлеаноци од обоени метали, со целосно заокружена технолошка целина од изработка на модел-опрема, изработка на јадра, калапирање, леење, песк...
  Детали | learnica@t-home.mk | 02 2549812 | ГАЗИ БАБА

 МА ТРУСТ ДОО Скопје

Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија
 
  Детали | matrustdoo@gmail.com | | ГАЗИ БАБА

 ЛЕК-СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје

Трговија на големо со фармацевтски производи
http://www.sandoz.com
 
  Детали | aleksandar.ristovski@sandoz.com | 02 2550800 | ГАЗИ БАБА

 КАРАОРМАН АД извоз-увоз Скопје

Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)
http://www.karaorman.com.mk/
 
  Детали | contact@karaorman.com.mk | 02/2551212 | ГАЗИ БАБА

 ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ Скопје

Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи
 
  Детали | energouslugi@gmail.com | 3288088 | ГАЗИ БАБА

 МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Трговија на големо со производи од тутун
 
  Детали | internacionalmand@yahoo.com | 02 2580058 | ГАЗИ БАБА

 АЛЕКСПРОМ ДОО експорт-импорт Скопје

Трговија на големо со друга стока за домаќинствата
 
  Детали | aleksprom1@yahoo.co.uk | 02/2551926; 02 2551588; 02 2551589 | ГАЗИ БАБА

 РИМЕС

Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници
 
  Детали | contact@rimes.com.mk | 02/2580200; 02 2522903; 02 2533032 | ГАЗИ БАБА

 МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС ДООЕЛ Скопје

Трговија на големо со хемиски производи
www.messer.com.mk
MESSER е име на компанија кое веќе 111 год. се поврзува со индустриски гасови. Messer Group произведува и ги снабдува своите купувачи со кислород, азот, аргон, јаглеродендиоксид, водород, хелиум, инертни гасови за заварување, специјални гасови, гасови за медицинска упот...
  Детали | messervt@t-home.mk | +389 2 2551 418 | ГАЗИ БАБА

 ЕКОНОМИЈА

Одгледување на молзни крави
 
  Детали | seekonomija@kpuidrizovo.gov.mk | | ГАЗИ БАБА

 ЈАХЈА КЕМАЛ

Општо средно образование
www.ykc.edu.mk
 
  Детали | info@ykc.edu.mk | +389 23 172 855; +389 23 172 766 | ГАЗИ БАБА

 ЕКСПАНДА ДООЕЛ Скопје

Трговија на големо со производи од тутун
www.expanda.com.mk
 
  Детали | info@expanda.com.mk | +389 2 32 96 778 | ГАЗИ БАБА

 АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила
http://www.automakedonija.com.mk/
БОГАТА ТРАДИЦИЈА ВО АВТОМОБИЛСКАТА ДЕЈНОСТ Аутомакедонија e основана во далечната 1947 година, како компанија специјализирана во автомобилската дејност. Седум децении подоцна, Аутомакедонија сеуште ја негува својата богата, долгогодишна традиција и на македонскиот...
  Детали | automak@automakedonija.com.mk | 02 3103150 | ГАЗИ БАБА

 ИЛГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Производство на моторни возила
 
  Детали | allan.indbus@gmail.com | | ГАЗИ БАБА

 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје

Производство на двопек и бисквити; производство на конзервирани слатки и печива
 
  Детали | multipromdooel@t-home.mk | 02/2573501 | ГАЗИ БАБА
Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0