Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

1Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
 01Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив
  01.1Одгледување на едногодишни насади и посеви
   01.11Одгледување на жита (освен ориз), мешункасти растенија и маслодајно семе
   01.12Одгледување на ориз
   01.13Одгледување на зеленчук, дињи и лубеници, коренест и трупкаст зеленчук
   01.14Одгледување на шеќерна трска
   01.15Одгледување на тутун
   01.16Одгледување на растенија за предиво
   01.19Одгледување на останати едногодишни насади и посеви
  01.2Одгледување на повеќегодишни насади и посеви
   01.21Одгледување на грозје
   01.22Одгледување на тропско и суптропско овошје
   01.23Одгледување на агруми
   01.24Одгледување на јаболчесто и коскесто овошје
   01.25Одгледување на јагодесто, јаткасто и друго овошје
   01.26Одгледување на маслодајни плодови
   01.27Одгледување на растенија за производство на пијалаци
   01.28Одгледување на зачински, ароматични и лековити растенија и на растенија за употреба во фармацијата
   01.29Одгледување на останати повеќегодишни посеви
  01.3Одгледување на саден материјал
   01.30Одгледување на саден материјал
  01.4Одгледување на животни
   01.41Одгледување на молзни крави
   01.42Одгледување на други говеда и биволи
   01.43Одгледување на коњи и останати сродни животни
   01.44Одгледување на камили и лами
   01.45Одгледување на овци и кози
   01.46Одгледување на свињи
   01.47Одгледување на живина
   01.49Одгледување на други животни
  01.5Мешовито фармерство
   01.50Мешовито фармерство
  01.6Помошни дејности во земјоделството и дејности кои се извршуваат после собраните посеви
   01.61Помошни дејности за одгледување на посеви
   01.62Помошни дејности за одгледување на животни
   01.63Дејности кои се извршуваат после собраните посеви
   01.64Доработка на семе
  01.7Лов, траперство и соодветни услужни дејности
   01.70Лов, траперство и соодветни услужни дејности
 02Шумарство и искористување на шуми
  02.1Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството
   02.10Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството
  02.2Искористување на шумите
   02.20Искористување на шумите
  02.3Собирање на шумски плодови и производи, освен дрва
   02.30Собирање на шумски плодови и производи, освен дрва
  02.4Помошни услуги во шумарството
   02.40Помошни услуги во шумарството
 03Рибарство и аквакултура
  03.1Рибарство
   03.11Морски риболов
   03.12Риболов во слатководни води
  03.2Аквакултура
   03.21Морска аквакултура
   03.22Слатководна аквакултура
2Рударство и вадење на камен (8)
 05Вадење на јаглен и лигнит
  05.1Вадење на камен јаглен
   05.10Вадење на камен јаглен
  05.2Вадење на лигнит
   05.20Вадење на лигнит
 06Вадење на сурова нафта и природен гас
  06.1Вадење на сурова нафта
   06.10Вадење на сурова нафта
  06.2Вадење на природен гас
   06.20Вадење на природен гас
 07Вадење на руди на метал
  07.1Вадење на руди на железо
   07.10Вадење на руди на железо
  07.2Вадење на руди на обоени метали
   07.21Вадење на руди на уран и ториум
   07.29Вадење на други руди на обоени метали
 08Вадење на други руди и камен
  08.1Вадење на камен, песок и глина
   08.11Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци
   08.12Вадење на чакал и песок; глина и каолин
  08.9Рударство и вадење на други руди и камен, неспоменати на друго место
   08.91Вадење на хемиски минерали и минерални ѓубрива
   08.92Вадење на тресет
   08.93Вадење на сол
   08.99Останато рударство и вадење на камен, неспомнато на друго место
 09Помошни услужни дејности во рударството
  09.1Помошни дејности за вадење на сурова нафта и природен гас
   09.10Помошни дејности за вадење на сурова нафта и природен гас
  09.9Помошни дејности за останатото вадење на руда
   09.90Помошни дејности за останатото вадење на руда
3Преработувачка индустрија (320)
 10Производство на прехранбени производи
  10.1Преработка и конзервирање на месо и производство на производи од месо
   10.11Преработка и конзервирање на месо
   10.12Преработка и конзервирање на живинско месо
   10.13Производство на животинско и живинско месо
  10.2Преработка и конзервирање на риба, мекотели и лушпари
   10.20Преработка и конзервирање на риба, мекотели и лушпари
  10.3Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
   10.31Преработка и конзервирање на компири
   10.32Производство на сокови од овошје и зеленчук
   10.39Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
  10.4Производство на растителни и животински масла и масти
   10.41Производство на масла и масти
   10.42Производство на маргарин и слични масти за јадење
  10.5Производство на млечни производи
   10.51Преработка на млеко и производство на сирења
   10.52Производство на сладолед
  10.6Производство на мелнички производи, скроб и производи од скроб
   10.61Производство на мелнички производи
   10.62Производство на скроб и производи од скроб
  10.7Производство на пекарски производи и тестенини
   10.71Производство на леб; слатки (колачи,торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)
   10.72Производство на двопек и бисквити; производство на конзервирани слатки и печива
   10.73Производство на макарони, њоки, кускус и слични тестенини
  10.8Производство на други прехранбени производи
   10.81Производство на шеќер
   10.82Производство на какао, чоколади и кондиторски производи
   10.83Преработка на чај и кафе
   10.84Производство на зачини и други додатоци
   10.85Производство на готови јадења и оброци
   10.86Производство на хомогенизирани прехранбени препарати и диететска храна
   10.89Производство на останати прехранбени производи, неспоменати на друго место
  10.9Производство на готова храна за животни
   10.91Производство на готова храна за животни на фарма (домашни животни)
   10.92Производство на готова храна за домашни миленици
 11Производство на пијалаци
  11.0Производство на пијалаци
   11.01Дестилирање, прочистување и мешање на алкохолни пијалаци
   11.02Производство на вино од грозје
   11.03Производство на јаболковина и вина од друго овошје
   11.04Производство на други недестилирани ферментирани пијалаци
   11.05Производство на пиво
   11.06Производство на слад
   11.07Производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода
 12Производство на тутунски производи
  12.0Производство на тутунски производи
   12.00Производство на тутунски производи
 13Производство на текстил
  13.1Подготовка и предење на текстилни влакна
   13.10Подготовка и предење на текстилни влакна
  13.2Ткаење на текстил
   13.20Ткаење на текстил
  13.3Довршување на текстил
   13.30Довршување на текстил
  13.9Производство на останати текстили
   13.91Производство на плетени и хеклани ткаенини
   13.92Производство на готови текстилни производи, освен облека
   13.93Производство на теписи и ќилими (подни прекривки)
   13.94Производство на јажиња, конопи, плетенки и мрежи
   13.95Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил, освен облека
   13.96Производство на друг технички и индустриски текстил
   13.99Производство на останати текстили, неспомнато на друго место
 14Производство на облека
  14.1Производство на облека, освен облека од крзно
   14.11Производство на кожна облека
   14.12Производство на работна облека
   14.13Производство на друга горна облека
   14.14Производство на долна облека
   14.19Производство на други предмети и прибори за облека
  14.2Производство на предмети од крзно
   14.20Производство на предмети од крзно
  14.3Производство на плетена и хеклана облека
   14.31Производство на плетени и хеклани чорапи
   14.39Производство на друга плетена и хеклана облека
 15Производство на кожа и слични производи од кожа
  15.1Штавење и доработка на кожа; производство на куфери, рачни торби, седла и сарачки производи; доработка и боење на крзно
   15.11Штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно
   15.12Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи
  15.2Производство на обувки
   15.20Производство на обувки
 16Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал
  16.1Пилење и стружење на дрво
   16.10Пилење и стружење на дрво
  16.2Производство на производи од дрво, плута, слама и плетарски материјал
   16.21Производство на фурнир и други плочи од дрво
   16.22Производство на паркет
   16.23Производство на друга градежна столарија и подови
   16.24Производство на дрвена амбалажа
   16.29Производство на останати производи од дрво; производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал
 17Производство на хартија и производи од хартија
  17.1Производство на целулоза (пулпа), хартија и картон
   17.11Производство на целулоза (пулпа)
   17.12Производство на хартија и картон
  17.2Производство на предмети од хартија и картон
   17.21Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон
   17.22Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби за домаќинствата
   17.23Производство на канцелариски материјал од хартија
   17.24Производство на ѕидни тапети
   17.29Производство на други предмети од хартија и картон
 18Печатење и репродукција на снимени медиуми (записи)
  18.1Печатење и услужни дејности во врска со печатење
   18.11Печатење на весници
   18.12Друго печатење
   18.13Услужни дејности во врска со печатењето и објавувањето
   18.14Книговезни и сродни услуги
  18.2Репродукција на снимени медиуми
   18.20Репродукција на снимени медиуми
 19Производство на кокс и рафинирани нафтени производи
  19.1Производство на производи од печка за коксирање
   19.10Производство на производи од печка за коксирање
  19.2Производство на рафинирани нафтени производи
   19.20Производство на рафинирани нафтени производи
 20Производство на хемикалии и хемиски производи
  20.1Производство на основни хемикалии, ѓубрива и азотни соединенија, пластика и синтетички каучук во примарни облици
   20.11Производство на индустриски гас
   20.12Производство на бои и пигменти
   20.13Производство на други основни неоргански хемикалии
   20.14Производство на други основни органски хемикалии
   20.15Производство на вештачки ѓубрива и азотни соединенија
   20.16Производство на пластични маси во примарни облици
   20.17Производство на синтетички каучук во примарни облици
  20.2Производство на пестициди и други агрохемиски производи
   20.20Производство на пестициди и други агрохемиски производи
  20.3Производство на бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови
   20.30Производство на бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови
  20.4Производство на сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање, парфеми и тоалетни препарати
   20.41Производство на сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање
   20.42Производство на парфеми и тоалетни препарати
  20.5Производство на други хемиски производи
   20.51Производство на експлозиви
   20.52Производство на лепаци
   20.53Производство на етерични масла
   20.59Производство на други хемиски производи, неспомнати на друго место
  20.6Производство на вештачки влакна
   20.60Производство на вештачки влакна
 21Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати
  21.1Производство на основни фармацевтски производи
   21.10Производство на основни фармацевтски производи
  21.2Производство на фармацевтски препарати
   21.20Производство на фармацевтски препарати
 22Производство на производи од гума и производи од пластични маси
  22.1Производство на производи од гума
   22.11Производство на надворешни и внатрешни гуми за возила; протектирање на гуми за возила (надворешни гуми)
   22.19Производство на други производи од гума
  22.2Производство на производи од пластични маси
   22.21Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси
   22.22Производство на амбалажа од пластични маси за пакување
   22.23Производство на предмети за вградување (градежна стока) од пластични маси
   22.29Производство на други производи од пластични маси
 23Производство на други неметални минерални производи
  23.1Производство на стакло и производи од стакло
   23.11Производство на рамно стакло
   23.12Обликување и обработка на рамно стакло
   23.13Производство на шупливо стакло
   23.14Производство на стаклени влакна
   23.19Производство и обработка на друго стакло, вклучувајќи и техничка стаклена стока
  23.2Производство на огноотпорни производи
   23.20Производство на огноотпорни производи
  23.3Производство на градежни материјали од глина
   23.31Производство на керамички плочки и подни плочи
   23.32Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена глина за градежништвото
  23.4Производство на останати порцелански и керамички производи
   23.41Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни предмети
   23.42Производство на керамички санитарни уреди
   23.43Производство на керамички изолатери и изолационен прибор
   23.44Производство на други технички производи од керамика
   23.49Производство на други керамички производи
  23.5Производство на цемент, вар и гипс
   23.51Производство на цемент
   23.52Производство на вар и гипс
  23.6Производство на производи од бетон, цемент или гипс
   23.61Производство на производи од бетон за градежни цели
   23.62Производство на производи од гипс за градежни цели
   23.63Производство на готова бетонска смеса
   23.64Производство на малтер
   23.65Производство на влакнест цемент
   23.69Производство на други производи од бетон, гипс и цемент
  23.7Сечење, обликување и доработка на камен
   23.70Сечење, обликување и доработка на камен
  23.9Производство на абразивни (брусни) производи и други неметални минерални производи, неспомнати на друго место
   23.91Производство на абразивни (брусни) производи
   23.99Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место
 24Производство на метали
  24.1Производство на сурово железо, челик и феролегури
   24.10Производство на сурово железо, челик и феролегури
  24.2Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик
   24.20Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик
  24.3Производство на други производи со примарна преработка на челик
   24.31Ладно влечење на прачки
   24.32Ладно валање на тесни ленти
   24.33Ладно обликување и свиткување
   24.34Ладно извлекување на жица
  24.4Производство на благородни и други обоени метали
   24.41Производство на благородни метали
   24.42Производство на алуминиум
   24.43Производство на олово, цинк и калај
   24.44Производство на бакар
   24.45Производство на други обоени метали
   24.46Преработка на нуклеарно гориво
  24.5Леење на метали
   24.51Леење на железо
   24.52Леење на челик
   24.53Леење на лесни метали
   24.54Леење на други обоени метали
 25Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема
  25.1Производство на метални конструкции
   25.11Производство на метални конструкции и делови на конструкции
   25.12Производство на метални врати и прозорци
  25.2Производство на цистерни, резервоари и садови од метал
   25.21Производство на радијатори и котли за централно греење
   25.29Производство на други цистерни, резервоари и садови од метал
  25.3Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода
   25.30Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода
  25.4Производство на оружје и муниција
   25.40Производство на оружје и муниција
  25.5Ковање, пресување, штанцување и валање на метали
   25.50Ковање, пресување, штанцување и валање на метали; металургија на прав
  25.6Обработка и пресвлекување на метали
   25.61Обработка и пресвлекување на метали
   25.62Општи машински работи
  25.7Производство на сечила, алати и метална опрема за општа намена
   25.71Производство на сечила
   25.72Производство на брави и шарки
   25.73Производство на алати
  25.9Производство на останати фабрикувани метални производи
   25.91Производство на сандаци и слична амбалажа од челик
   25.92Производство на амбалажа за пакување од лесни метали
   25.93Производство на жичани производи, синџири и пружини
   25.94Производство на сврзувачки елементи и завртни машински производи
   25.99Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго место
 26Производство на компјутерски, електронски и оптички производи
  26.1Производство на електронски составни делови (компоненти) и електронски плочи
   26.11Производство на електронски составни делови (компоненти)
   26.12Производство на полни електронски плочи
  26.2Производство на компјутери (сметачки машини) и периферна опрема
   26.20Производство на компјутери (сметачки машини) и периферна (дополнителна) опрема
  26.3Производство на опрема за комуникација
   26.30Производство на опрема за комуникација
  26.4Производство на електроника за широка потрошувачка
   26.40Производство на електроника за широка потрошувачка
  26.5Производство на инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација
   26.51Производство на инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација
   26.52Производство на саати и часовници
  26.6Производство на опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапевтска опрема
   26.60Производство на опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапевтска опрема
  26.7Производство на оптички инструменти и фотографска опрема
   26.70Производство на оптички инструменти и фотографска опрема
  26.8Производство на магнетски и оптички медиуми
   26.80Производство на магнетски и оптички медиуми
 27Производство на електрична опрема
  27.1Производство на електромотори, генератори, трансформатори и уреди за дистрибуција и контрола на електрична енергија
   27.11Производство на електромотори, генератори и трансформатори
   27.12Производство на апарати за дистрибуција и контрола на електричната енергија
  27.2Производство на батерии и акумулатори
   27.20Производство на батерии и акумулатори
  27.3Производство на кабел и електроинсталациски материјал
   27.31Производство на кабли од оптички влакна
   27.32Производство на други електронски и електрични жици и кабли
   27.33Производство на електроинсталациски материјал
  27.4Производство на електрична опрема за осветлување
   27.40Производство на електрична опрема за осветлување
  27.5Производство на уреди за домаќинството
   27.51Производство на електрични апарати за домаќинството
   27.52Производство на неелектрични апарати за домаќинството
  27.9Производство на друга електрична опрема
   27.90Производство на друга електрична опрема
 28Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место
  28.1Производство на машини за општа намена
   28.11Производство на мотори и турбини, освен мотори за авиони и моторни возила
   28.12Производство на хидраулични погонски уреди (хидраулична опрема)
   28.13Производство на други пумпи и компресори
   28.14Производство на други славини и вентили
   28.15Производство на лежишта, преносници, како и преносни и погонски елементи
  28.2Производство на други машини за општа намена
   28.21Производство на печки и горилници
   28.22Производство на уреди за кревање и пренесување
   28.23Производство на канцелариски машини и опрема (освен производство на компјутери и периферна опрема)
   28.24Производство на механизирани рачни алати
   28.25Производство на разладна и вентилациска опрема која не е за примена во домаќинството
   28.29Производство на други машини за општа намена, неспомнати на друго место
  28.3Производство на машини за земјоделството и шумарството
   28.30Производство на машини за земјоделството и шумарството
  28,4Производство на алатни машини за обработка на метали и машински средства (алати)
   28.41Производство на алатни машини за обработка на метал
   28.49Производство на други алатни машини
  28.9Производство на други машини за специјални (посебни) потреби
   28.91Производство на машини за металургијата
   28.92Производство на машини за рударство, каменоломи и градежништво
   28.93Производство на машини за индустријата за храна, пијалаци и тутун
   28.94Производство на машини за индустријата за текстил, облека и кожа
   28.95Производство на машини за индустријата за хартија и картон
   28.96 Производство на машини за обработка на пластика и гума
   28.99Производство на други специјализирани машини, неспомнати на друго место
 29Производство на моторни возила, приколки и полуприколки
  29,1Производство на моторни возила
   29.10Производство на моторни возила
  29,2Производство на каросерии за моторни возила, производство на приколки и полуприколки
   29.20Производство на каросерии за моторни возила, приколки и полуприколки
  29,3Производство на делови и дополнителен прибор за моторни возила
   29.31Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила
   29.32Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила
 30Производство на останата опрема за транспорт
  30,1Изградба на чамци и бродови
   30.11Изградба на бродови и пловечки објекти
   30.12Изградба на чамци за рекреација и спортски чамци
  30,2Производство на железнички локомотиви и шински возила
   30.20Производство на железнички локомотиви и шински возила
  30,3Производство на воздухопловни и вселенски летала како и сродна машинерија
   30.30Производство на воздухопловни и вселенски летала како и сродна машинерија
  30.4Производство на воени борбени возила
   30.40Производство на воени борбени возила
  30.9Производство на превозни средства, неспомнато на друго место
   30.91Производство на мотоцикли
   30.92Производство на велосипеди и инвалидски колички
   30.99Производство на други превозни средства, неспомнати на друго место
 31Производство на мебел
  31.0Производство на мебел
   31.01Производство на канцелариски мебел и мебел за продавници
   31.02Производство на кујнски мебел
   31.03Производство на душеци
   31.09Производство на друг мебел
 32Останата производствена индустрија
  32.1Производство на накит, бижутерија и сродни производи
   32.11Производство на пари (монети)
   32.12Производство на накит и слични производи
   32.13Производство на бижутерија и слични производи
  32.2Производство на музички инструменти
   32.20Производство на музички инструменти
  32.3Производство на спортска опрема
   32.30Производство на спортска опрема
  32.4Производство на игри и играчки
   32.40Производство на игри и играчки
  32.5Производство на медицински и стоматолошки инструменти
   32.50Производство на медицински и стоматолошки инструменти
  32.9Производство, неспомнато на друго место
   32.91Производство на метли и четки
   32.99Останато производство, неспомнато на друго место
 33Поправка и инсталирање на машини и опрема
  33.1Поправка на фабрикувани метални производи, машини и опрема
   33.11Поправка на фабрикувани производи од метал
   33.12Поправка на машини
   33.13Поправка на електронска и оптичка опрема
   33.14Поправка на електрична опрема
   33.15Поправка и одржување на чамци и бродови
   33.16Поправка и одржување на воздухопловни и вселенски летала
   33.17Поправка и одржување на други превозни средства
   33.19Поправка на останата опрема
  33.2Инсталирање на индустриски машини и опрема
   33.20Инсталирање на индустриски машини и опрема
4Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
 35Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација
  35.1Производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија
   35.11Производство на електрична енергија
   35.12Пренос на електрична енергија
   35.13Дистрибуција на електрична енергија
   35.14Трговија на електрична енергија
  35.2Производство на гас
   35.21Производство на гас
   35.22Дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивните системи
   35.23Трговија на гас преку дистрибутивните системи
  35.3Снабдување со пареа и климатизација
   35.30Снабдување со пареа и климатизација
5Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
 36Собирање, обработка и снабдување со вода
  36.0Собирање, обработка и снабдување со вода
   36.00Собирање, обработка и снабдување со вода
 37Отстранување на отпадни води
  37.0Отстранување на отпадни води
   37.00Отстранување на отпадни води
 38Дејности за собирање, обработка и отстранување на отпад
  38.1Собирање на отпад
   38.11Собирање на безопасен отпад
   38.12Собирање на опасен отпад
  38.2Обработка и отстранување на отпад
   38.21Обработка и отстранување на безопасен отпад
   38.22Обработка и отстранување на опасен отпад
  38.3Обновување на материјали
   38.31Демонтирање на крш
   38.32Обновување на посебно издвоени материјали
 39Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад
  39.0Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад
   39.00Дејности за санација и останати услуги за управување со отпад
6Градежништво (178)
 41Изградба на згради
  41.1Развој на градежни проекти
   41.10Развој на градежни проекти
  41.2Изградба на станбени и нестанбени згради
   41.20Изградба на станбени и нестанбени згради
 42Нискоградба
  42.1Изградба на патишта и железници
   42.11Изградба на патишта и автопати
   42.12Изградба на железници и подземни железници
   42.13Изградба на мостови и тунели
  42.2Изградба на комунални објекти
   42.21Изградба на комунални објекти за течности
   42.22Изградба на електрични водови и телекомуникациски линии
  42.9Изградба на други објекти од нискоградба
   42.91Изградба на хидроградежни објекти
   42.99Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место
 43Специјализирани градежни дејности
  43.1Уривање и подготовка на градилиште
   43.11Уривање
   43.12Подготвителни работи на градилиште
   43.13Пробно дупчење и сондирање
  43.2Електроинсталатерски, водоводни и канализациски инсталации и други градежни инсталатерски работи
   43.21Електроинсталатерски работи
   43.22Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди
   43.29Други градежно-инсталатерски работи
  43.3Завршни работи во градежништвото
   43.31Малтерисување
   43.32Поставување на столарија
   43.33Поставување на подни и ѕидни облоги
   43.34Бојадисување и застаклување
   43.39Останати завршни градежни работи
  43.9Други специјализирани градежни работи
   43.91Дејности на покривни конструкции
   43.99Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
7Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
 45Трговија на големо и на мало со моторни возила и мотоцикли и поправка на моторни возила и мотоцикли
  45.1Трговија со моторни возила
   45.11Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија
   45.19Трговија со останати моторни возила
  45.2Одржување и поправка на моторни возила
   45.20Одржување и поправка на моторни возила
  45.3Трговија со делови и прибор за моторни возила
   45.31Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила
   45.32Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила
  45.4Трговија со мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли
   45.40Трговија со мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли
 46Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли
  46.1Трговија на големо со надомест или врз основа на договор
   46.11Посредување во трговијата со земјоделски суровини, живи животни, текстилни суровини и полупроизводи
   46.12Посредување во трговијата со горива, руди, метали и индустриски хемикалии
   46.13Посредување во трговијата со дрво, дрвена граѓа и градежен материјал
   46.14Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства
   46.15Посредување во трговијата со мебел, предмети за домаќинствата, метална и железна стока
   46.16Посредување во трговијата со текстил, облека, крзно, обувки и предмети од кожа
   46.17Посредување во трговијата со храна, пијалаци и тутун
   46.18Посредување специјализирано за трговија со останати посебни производи или групи на производи
   46.19Посредување во трговијата со разновидни производи
  46.2Трговија на големо со земјоделски суровини и живи животни
   46.21Трговија на големо со жита, суров тутун, семе и добиточна храна
   46.22Трговија на големо со цвеќе и садници
   46.23Трговија на големо со живи животни
   46.24Трговија на големо со сурова, недовршена и довршена кожа
  46.3Трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
   46.31Трговија на големо со овошје и зеленчук
   46.32Трговија на големо со месо и производи од месо
   46.33Трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење
   46.34Трговија на големо со пијалаци
   46.35Трговија на големо со производи од тутун
   46.36Трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер
   46.37Трговија на големо со кафе, чај, какао и зачини
   46.38Трговија на големо со друга храна, вклучувајќи и риба, лушпари и мекотели
   46.39Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
  46.4Трговија на големо со предмети за домаќинствата
   46.41Трговија на големо со текстил
   46.42Трговија на големо со облека и обувки
   46.43Трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата
   46.44Трговија на големо со порцелан, стакларија и средства за чистење
   46.45Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати
   46.46Трговија на големо со фармацевтски производи
   46.47Трговија на големо со мебел, подни прекривки и опрема за осветлување
   46.48Трговија на големо со часовници и накит
   46.49Трговија на големо со друга стока за домаќинствата
  46.5Трговија на големо со информатичка и комуникациска опрема
   46.51Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер
   46.52Трговија на големо со електронска и телекомуникациска опрема и делови
  46.6Трговија на големо со други машини, опрема и прибор
   46.61Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема
   46.62Трговија на големо со алатни машини
   46.63Трговија на големо со машини за рударството и градежништвото
   46.64Трговија на големо со машини за текстилната индустрија, машини за шиење и плетење
   46.65Трговија на големо со канцелариски мебел
   46.66Трговија на големо со останати канцелариски машини и опрема
   46.69Трговија на големо со други машини и опрема
  46.7Друга специјализирана трговија на големо
   46.71Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи
   46.72Трговија на големо со метали и метални руди
   46.73Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
   46.74Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греење
   46.75Трговија на големо со хемиски производи
   46.76Трговија на големо со останати полупроизводи
   46.77Трговија на големо со отпадоци и остатоци
  46.9Неспецијализирана трговија на големо
   46.90Неспецијализирана трговија на големо
 47Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли
  47.1Трговија на мало во неспецијализирани продавници
   47.11Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
   47.19Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници
  47.2Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во специјализирани продавници
   47.21Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници
   47.22Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници
   47.23Трговија на мало со риби, лушпари и мекотели во специјализирани продавници
   47.24Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки во специјализирани продавници
   47.25Трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници
   47.26Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници
   47.29Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници
  47.3Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници
   47.30Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници
  47.4Трговија на мало со информатичка и комуникациска опрема во специјализирани продавници
   47.41Трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници
   47.42Трговија на мало со телекомуникациска опрема во специјализирани продавници
   47.43Трговија на мало со аудио и видеоопрема во специјализирани продавници
  47.5Трговија на мало со друга опрема за домаќинствата во специјализирани продавници
   47.51Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници
   47.52Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници
   47.53Трговија на мало со килими, теписи, ѕидни и подни облоги во специјализирани продавници
   47.54Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници
   47.59Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинствата, во специјализирани продавници
  47.6Трговија на мало со производи за култура и рекреација во специјализирани продавници
   47.61Трговија на мало со книги во специјализирани продавници
   47.62Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници
   47.63Трговија на мало со музички и видео записи во специјализирани продавници
   47.64Трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници
   47.65Трговија на мало со игри и играчки во специјализирани продавници
  47.7Трговија на мало со други стоки во специјализирани продавници
   47.71Трговија на мало со облека во специјализирани продавници
   47.72Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници
   47.73Аптеки
   47.74Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници
   47.75Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници
   47.76Трговија на мало со цвеќе, садници, семе, ѓубриво, домашни миленици и храна за нив во специјализирани продавници
   47.77Трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници
   47.78Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
   47.79Трговија на мало со половни стоки во специјализирани продавници
  47.8Трговија на мало на тезги и пазари
   47.81Трговија на мало со храна, пијалаци и тутунски производи на тезги и пазари
   47.82Трговија на мало на тезги и пазари со текстил, облека и обувки
   47.89Трговија на мало со други стоки на тезги и пазари
  47.9Трговија на мало вон продавници, тезги и пазари
   47.91Трговија на мало преку пошта и интернет
   47.99Друга трговија на мало вон продавници, тезги и пазари
8Транспорт и складирање (335)
 49Копнен транспорт и цевоводен транспорт
  49.1Патнички железнички транспорт, меѓуградски
   49.10Патнички железнички транспорт, меѓуградски
  49.2Товарен железнички транспорт
   49.20Товарен железнички транспорт
  49.3Друг патнички копнен транспорт
   49.31Градски и приградски патнички копнен транспорт
   49.32Такси служба
   49.39Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место
  49.4Товарен патен транспорт и услуги за преселување
   49.41Товарен патен транспорт
   49.42Услуги за преселување
  49.5Цевоводен транспорт
   49.50Цевоводен транспорт
 50Воден транспорт
  50.1Поморски и крајбрежен патнички воден транспорт
   50.10Поморски и крајбрежен патнички воден транспорт
  50.2Поморски и крајбрежен товарен воден транспорт
   50.20Поморски и крајбрежен товарен воден транспорт
  50.3Внатрешен патнички воден транспорт
   50.30Внатрешен патнички воден транспорт
  50.4Внатрешен товарен воден транспорт
   50.40Внатрешен товарен воден транспорт
 51Воздухопловен транспорт
  51.1Патнички воздухопловен транспорт
   51.10Патнички воздухопловен транспорт
  51.2Товарен воздухопловен транспорт и вселенски транспорт
   51.21Товарен воздухопловен транспорт
   51.22Вселенски транспорт
 52Складирање и помошни дејности во превозот
  52.1Складирање на стока
   52.10Складирање на стока
  52.2Придружни дејности во превозот
   52.21Услужни дејности поврзани со копнениот превоз
   52.22Услужни дејности поврзани со водниот превоз
   52.23Услужни дејности поврзани со воздухопловниот превоз
   52.24Претовар на товар
   52.29Останати придружни дејности во превозот
 53Поштенски и курирски дејности
  53.1Дејности за давање на универзални поштенски услуги
   53.10Дејности за давање на универзални поштенски услуги
  53.2Дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги
   53.20Дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги
9Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
 55Објекти за сместување
  55,1Хотели и слични објекти за сместување
   55.10Хотели и слични објекти за сместување
  55,2Одморалишта и останати објекти за пократок престој
   55.20Одморалишта и останати објекти за пократок престој
  55,3Кампови, автокампови и простори за кампирање
   55.30Кампови, автокампови и простори за кампирање
  55,9Друг вид на сместување
   55.90Друг вид на сместување
 56Дејности за подготовка на оброци и служење на храна
  56,1Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
   56.10Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
  56,2Услуги на доставување на храна и пијалаци за посебни прилики (кетеринг) и останати сервиси во врска со храната
   56.21Услуги на доставување на храна и пијалаци за посебни прилики (кетеринг)
   56.29Останати услуги за подготвување и служење на храна
  56,3Подготовка и послужување на пијалаци
   56.30Подготовка и послужување на пијалаци
10Информации и комуникации (66)
 58Издавачка дејност
  58,1Издавање на книги, периодични изданија и останати издавачки дејности
   58.11Издавање на книги
   58.12Издавање на именици и списоци на адреси
   58.13Издавање на весници
   58.14Издавање на списанија и периодични публикации
   58.19Други издавачки дејности
  58,2Издавање на софтвер
   58.21Издавање на компјутерски игри
   58.29Издавање на останата програмска опрема
 59Филмска дејност, продукција на видео и телевизиска програма и дејности на снимање на звучни записи и музичко издаваштво
  59,1Филмска дејност, дејности за видео и телевизиска програма
   59.11Дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма
   59.12Дејности кои следат после производството на филмови и видео филмови и телевизиска програма
   59.13Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма
   59.14Прикажување на филмови
  59,2Снимање на звучни записи и издавање на музички записи
   59.20Снимање на звучни записи и издавање на музички записи
 60Емитување на програма
  60,1Емитување на радиопрограма
   60.10Емитување на радиопрограма
  60,2Дејности на телевизиската програма и емитување
   60.20Дејности на телевизиската програма и емитување
 61Телекомуникации
  61,1Дејности на жичани телекомуникации
   61.10Дејности на жичани телекомуникации
  61,2Дејности на безжични телекомуникации
   61.20Дејности на безжични телекомуникации
  61,3Дејности на сателитска телекомуникација
   61.30Дејности на сателитска телекомуникација
  61,9Други телекомуникациски дејности
   61.90Други телекомуникациски дејности
 62Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности
  62.0Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности
   62.01Компјутерско програмирање
   62.02Компјутерски консултантски дејности
   62.03Дејности на управување со компјутерска опрема
   62.09Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите
 63Информативни услужни дејности
  63.1Обработка на податоци, хостирање и слични дејности; интернет портали
   63.11Обработка на податоци, хостирање и слични дејности
   63.12Интернет портали
  63.9Останати информативни услужни дејности
   63.91Дејности на новинските агенции
   63.99Останати информативни услужни дејности, неспомнати на друго место
11Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
 64Финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови
  64.1Монетарно посредување
   64.11Централна банка
   64.19Друго монетарно посредување
  64.2Дејности на холдинг-друштвата
   64.20Дејности на холдинг-друштвата
  64.3Трустови, останати фондови и слични финансиски субјекти
   64.30Трустови, останати фондови и слични финансиски субјекти
  64.9Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови
   64.91Финансиски лизинг
   64.92Друго кредитно посредување
   64.99Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место
 65Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжително социјално осигурување
  65.1Осигурување
   65.11Осигурување на живот
   65.12Неживотно осигурување
  65.2Реосигурување
   65.20Реосигурување
  65.3Пензиски фондови
   65.30Пензиски фондови
 66Помошни дејности кај финансиските услуги и дејностите во осигурувањето
  66.1Помошни дејности кај финансиските услуги, освен осигурување и пензиски фондови
   66.11Управување со финансиски пазари
   66.12Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стокови договори
   66.19Останати помошни дејности кај финансиските услуги, освен осигурување и пензиски фондови
  66.2Помошни дејности во осигурувањето и пензиските фондови
   66.21Процена на ризици и штети
   66.22Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници
   66.29Помошни дејности во осигурувањето и пензиските фондови
  66.3Дејности на управување со фондови
   66.30Дејности на управување со фондови
12Дејности во врска со недвижен имот (35)
 68Дејности во врска со недвижен имот
  68.1Купување и продажба на сопствен недвижен имот
   68.10Купување и продажба на сопствен недвижен имот
  68.2Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)
   68.20Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)
  68.3Управување со недвижен имот со надомест или врз база на договор
   68.31Агенции за недвижен имот
   68.32Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор
13Стручни, научни и технички дејности (137)
 69Правни и сметководствени дејности
  69.1Правни работи
   69.10Правни работи
  69.2Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи
   69.20Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување
 70Управувачки дејности
  70.1Управувачки дејности
   70.10Управувачки дејности
  70.2Дејности во врска со советување во управувањето
   70.21Односи со јавноста и дејности на информирање
   70.22Дејности на советување во врска со работењето и останато управување
 71Архитектонски дејности и инженерство
  71.1Архитектонски дејности и инженерство и со нив поврзано техничко советување
   71.11Архитектонски дејности
   71.12Инженерство и со него поврзано техничко советување
  71.2Техничко испитување и анализа
   71.20Техничко испитување и анализа
 72Научно истражување и развој
  72.1Истражување и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки
   72.11Истражување и експериментален развој во биотехнологијата
   72.19Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки
  72.2Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманитарните науки
   72.20Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманитарните науки
 73Маркетинг (реклама и пропаганада) и истражување на пазарот
  73.1Маркетинг (реклама и пропаганада)
   73.11Агенција за маркетинг
   73.12Огласување преку медиуми
  73.2Истражување на пазарот и испитување на јавното мислење
   73.20Истражување на пазарот и испитување на јавното мислење
 74Останати стручни, научни и технички дејности
  74.1Специјализирани дизајнерски дејности
   74.10Специјализирани дизајнерски дејности
  74.2Фотографски дејности
   74.20Фотографски дејности
  74.3Преведувачки дејности и услуги на преведувачите
   74.30Преведувачки дејности и услуги на преведувачите
  74.9Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место
   74.90Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место
 75Ветеринарни дејности
  75.0Ветеринарни дејности
   75.00Ветеринарни дејности
14Административни и помошни услужни дејности (62)
 77Дејности на изнајмување и давање под закуп (лизинг)
  77.1Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на моторни возила
   77.11Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на автомобили и моторни возила од лесна категорија
   77.12Изнајмување и давање под закуп на камиони
  77.2Изнајмување и давање под закуп предмети за лична употреба и за домаќинствата
   77.21Изнајмување и давање под закуп на опрема за рекреација и спорт
   77.22Изнајмување на видеоленти и дискови
   77.29Изнајмување и давање под закуп на останати предмети за лична и семејна употреба
  77.3Изнајмување и давање под закуп на останати машини, опрема, како и материјални добра
   77.31Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на земјоделски машини и опрема
   77.32Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на машини и опрема за градежништвото и инженерството
   77.33Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на канцелариски машини и опрема, вклучувајќи и компјутери
   77.34Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на водни сообраќајни средства
   77.35Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на воздушни превозни средства
   77.39Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место
  77.4Лизинг на производи од интелектуална сопственост и слични производи, освен авторски дела
   77.40Лизинг на производи од интелектуална сопственост и слични производи, освен авторски дела
 78Дејности на вработување
  78.1Дејности на агенциите за вработување
   78.10Дејности на агенциите за вработување
  78.2Дејности на агенциите за привремено вработување
   78.20Дејности на агенциите за привремено вработување
  78.3Останато отстапување на човечки ресурси
   78.30Останато отстапување на човечки ресурси
 79Turisti~ki agencii, organizatori na patuvawa (turoperatori) i ostanati rezervaciski uslugi kako i dejnostite povrzani so niv
  79.1Дејности на туристичките агенции и организаторите на патувања (туроператори)
   79.11Дејности на туристичките агенции
   79.12Дејности на организаторите на патувања (туроператорите)
  79.9Останати резервациски услуги и дејности поврзани со нив
   79.90Останати резервациски услуги и дејности поврзани со нив
 80Заштитни и истражни дејности
  80.1Дејности на приватна заштита
   80.10Дејности на приватна заштита
  80.2Услуги за заштита со помош на сигурносни системи
   80.20Услуги за заштита со помош на сигурносни системи
  80.3Истражни дејности
   80.30Истражни дејности
 81Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата
  81.1Комбинирани помошни дејности на објектите
   81.10Комбинирани помошни дејности на објектите
  81.2Дејности на чистење
   81.21Основно чистење на згради
   81.22Останати дејности на чистење на згради и објекти
   81.29Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место
  81.3Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина
   81.30Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина
 82Канцелариско-административни и помошни дејности и деловно-помошни дејности
  82.1Канцелариско-административни и помошни дејности
   82.11Комбинирани канцелариски и административни услужни дејности
   82.19Фотокопирање, подготовка на документи и останати специјализирани канцелариски помошни дејности
  82.2Дејности на повикувачки центри
   82.20Дејности на повикувачки центри
  82.3Организација на состаноци и деловни саеми
   82.30Организација на состаноци и деловни саеми
  82.9Деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место
   82.91Дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии
   82.92Дејности на пакување
   82.99Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место
15Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување
 84Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување
  84.1Државна управа, економска и социјална политика на земјата
   84.11Општи дејности на јавната управа
   84.12Регулирање на дејностите на институциите кои обезбедуваат здравствена заштита, образование и култура и други социјални услуги, исклучувајќи го задолжителното социјално осигурување
   84.13Управување и давање помош за поуспешно деловно работење
  84.2Обезбедување на услуги на земјата во целина
   84.21Надворешни работи
   84.22Работи на одбраната
   84.23Судски и правосудни дејности
   84.24Работи на јавниот ред и безбедноста
   84.25Дејности на пожарникарската служба
  84.3Дејности на задолжителното социјално осигурување
   84.30Дејности на задолжителното социјално осигурување
16Образование (18)
 85Образование
  85.1Претшколско образование
   85.10Претшколско образование
  85.2Основно образование
   85.20Основно образование
  85.3Средно образование
   85.31Општо средно образование
   85.32Техничко и стручно средно образование
  85.4Високо образование
   85.41Образование после средното, кое не е високо
   85.42Високо образование
  85.5Друго образование
   85.51Спортско и рекреативно образование
   85.52Образование во културата
   85.53Дејност на школите за возачи
   85.59Друго образование, неспомнато на друго место
  85.6Помошни услуги во образованието
   85.60Помошни услуги во образованието
17Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
 86Дејности за здравствена заштита
  86.1Дејности на болниците
   86.10Дејности на болниците
  86.2Дејности на медицинска и стоматолошка пракса
   86.21Дејности на општа медицинска пракса
   86.22Дејности на специјалистичка медицинска пракса
   86.23Дејности на стоматолошка пракса
  86.9Други дејности за здавствена заштита
   86.90Други дејности за здравствена заштита
 87Дејности на социјалната заштита со сместување
  87.1Дејности на социјалната заштита со сместување и нега
   87.10Дејности на социјалната заштита со сместување и нега
  87.2Дејности на социјалната заштита и сместување на лица со интелектуална и/или телесна попреченост, душевно болни и лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства
   87.20Дејности на социјалната заштита и сместување на лица со интелектуална и/или телесна попреченост, душевно болни и лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства
  87.3Дејности на социјалната заштита со сместување на стари и изнемоштени лица
   87.30Дејности на социјалната заштита со сместување на стари и изнемоштени лица
  87.9Останати дејности на социјалната заштита со сместување, неспомнати на друго место
   87.90Останати дејности на социјалната заштита со сместување, неспомнати на друго место
 88Дејности на социјалната заштита без сместување
  88.1Дејности на социјалната заштита без сместување на стари и изнемоштени лица
   88.10Дејности на социјалната заштита без сместување на стари и изнемоштени лица
  88.9Останати дејности на социјалната заштита без сместување
   88.91Дејности на дневна социјална заштита на деца
   88.99Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место
18Уметност, забава и рекреација (14)
 90Креативни, уметнички и забавни дејности
  90.0Креативни, уметнички и забавни дејности
   90.01Изведувачка уметност
   90.02Помошни дејности во изведувачката уметност
   90.03Уметничко творештво
   90.04Дејности на објектите за културни манифестации
 91Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности
  91.0Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности
   91.01Дејности на библиотеките и архивите
   91.02Дејности на музеите
   91.03Заштита на историски места и градби, како и слични знаменитости за посетители
   91.04Дејности на ботанички и зоолошки градини и природни резервати
 92Дејности на коцкање и обложување
  92.0Дејности на коцкање обложување
   92.00Дејности на коцкање и обложување
 93Спортски, забавни и рекреативни дејности
  93.1Спортски дејности
   93.11Работа на спортските објекти
   93.12Дејности на спортските клубови
   93.13Објекти за фитнес
   93.19Останати спортски дејности
  93.2Забавни и рекреативни дејности
   93.21Дејности на забавни и тематски паркови
   93.29Останати забавни и рекреативни дејности, неспомнати на друго место
19Други услужни дејности (68)
 94Дејности на организации врз база на зачленување
  94.1Дејности на деловни организации, организации на работодавци и струковни организации врз база на зачленување
   94.11Дејности на деловни организации и организации на работодавци врз база на зачленување
   94.12Дејности на струковни организации врз база на зачленување
  94.2Дејности на синдикатите
   94.20Дејности на синдикатите
  94.9Дејности на други организации врз база на зачленување
   94.91Дејности на верски организации
   94.92Дејности на политички организации
   94.99Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место
 95Поправка на компјутери и предмети за лична употреба и за домаќинства
  95,1Поправка на компјутери и опрема за комуникации
   95.11Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема
   95.12Поправка на опрема за комуникации
  95.2Поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата
   95.21Поправка на електронски уреди за широка потрошувачка
   95.22Поправка на апарати за домаќинства како и опрема за домови и градини
   95.23Поправка на обувки и производи од кожа
   95.24Поправка на мебел и покуќнина
   95.25Поправка на рачни часовници, саати и накит
   95.29Поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата
 96Други лични услужни дејности
  96.0Други лични услужни дејности
   96.01Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи
   96.02Фризерски салони и салони за разубавување
   96.03Погребни и слични дејности
   96.04Дејности за нега и одржување на телото
   96.09Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место
20Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби
 97Дејности на домаќинствата кои вработуваат послуга (домашен персонал)
  97.0Дејностии на домаќинствата кои вработуваат послуга (домашен персонал)
   97.00Дејности на домаќинствата кои вработуваат послуга (домашен персонал)
 98Дејности на приватните домаќинаства кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби
  98.1Дејности на приватните домаќинаства кои произведуваат разновидна стока за сопствени потреби
   98.10Дејности на приватните домаќинаства кои произведуваат разновидна стока за сопствени потреби
  98.2Дејности на приватните домаќинаства кои вршат различни услуги за сопствени потреби
   98.20Дејности на приватните домаќинства кои вршат различни услуги за сопствени потреби
21Дејности на екстратериторијални организации и тела
 99Дејности на екстратериторијалните организации и тела
  99.0Дејности на екстратериторијални организации и тела
   99.00Дејности на екстратериторијални организации и тела
Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0