Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО увоз-извоз Скопје

Друштво за производство трговија и услуги ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ Стојмир и други ДОО увоз-извоз Скопје

Неспецијализирана трговија на големо
Шифра на дејност: 46.90
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: ПЕРО НАКОВ бр.25
кај Металски завод
http://www.elektroelement.com.mk
ees@elektroelement.com.mk
Телефон: 2 580 700; 2 580 652
Факс: 2 580 661


1991 Идејата за формирање на фирмата Елеkтроелемент е од нејзиниот творец Стојмир Јошевски, електроинженер, познат бизнисмен и општествен работник. Од самиот старт фирмата се занимава со монтирање на стански табли и продажба на кабел. Фирмата била стационирана во фамилијарната куќа на Јошевски, што на одреден начин и потврдува дека ова е семеен бизнис. Во почетокот биле само тројца вработени. 1993 Фирмата го проширува своето делување и го зголемува својот асортиман со мерна и склопна техника. 1995 Електроелемент го менува своето седиште и се преселува во дел од комплексот на Тутунски комбинат Скопје (крај Стара рампа) и ја збогатува својата целокупна дејност и бројот на вработените во тој момент изнесува 11 лица. 1996 Во својата понуда веќе познатата компанија на пазарот во Македонија го воведува асортиманот на осветлување и извори на светлина, како и комплетна палета на производи во сегментот резервни делови за апарати за домаќинство. 2000 Компанијата веќе брои 42 вработени и има комплетен асортиман на електроматеријали, кабли, проводници и лак жица, кабелски прибор,опрема, перна и склопна техника за висок и низок напон, програма за професионално и декоративно осветлување и комплетна понуда за јавно осветлување, како и резервни делови за апарати за домаќинството, како и индустријата. 2001 Комплетна реорганизација и преструктуирање на компанијата. Формирање на транспортен центар за испорака на стока до секоја дестинација и секој субјект во Македонија и бележи први резултати од извоз на стока надвор од државава. 2001 Се основа Електроелемент Србија со седиште во Нови Сад 2003 Комплетна реорганизација и преструктуирање на компанијата. Формирање на транспортен центар за испорака на стока до секоја дестинација и секој субјект во Македонија и бележи први резултати од извоз на стока надвор од државава. 2004 Се врши купување на сто проценти од акциите на АД Електрометал. Целта на купувањето е ширење во другите сектори кои чинат целина во асортимантската понуда во градежништвото, како што се: 1. Црна и обоена металургија, 2. Хемија и хемиски производи, 3. Водовод и греење, 4. Санитарија и керамика, 5. Бела и црна техника. 2010 Електроелемент станува втор најголем партнер во земјите на Источна Европа на HYUNDAI корпорацијата за следниве земји од регионот: Македонија, Србија со Косово, Црна Гора, Албанија, Хрватска и Босна и Херцеговина

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0