Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

КАМ ДОО Скопје

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје

Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Шифра на дејност: 47.11
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: ИНДУСТРИСКА ББ
http://www.kam.com.mk
office@kam.com.mk
Телефон: 3 171 747
Факс: 3 171 212


За нас Фирма КАМ е единствен ланец на дисконтни продавници за продажба на основни животни намирници и останати производи за секојдневна употреба, во Републиката, кој работи по истите принципи како најголемите и познато светски досконтери Алди, Лидл, Плус, Нето и др. Наша цел е на купувачите да им понудиме производи за секојдневна употреба со највисок квалитет, по најниски цени. Филозофија Во нашите маркети, нудиме над 500 артикли. Освен производи на познати производители нудиме и голем број на производи со сопствена марка - “Private Label”, од сопствени добавувачи. Маркетите се прегледни и едноставни, без никаков луксуз, со површина од 280 - 350 м2. Стоката е изложена во картони со цел да се намалат трошоците. Освен редовниот асортиман, редовно ја дополнуваме нашата понуда со изразито атрактивни акциски и сезонски производи. Покрај штедењето на сите нивоа, ниските цени ги постигнуваме со купување на големи количини и со постојани преговори со нашите добавувачи. Квалитетот е на прво место, затоа вршиме дневни проби и контроли на квалитетот при приемот на стоката во централниот магацин. Добавувачи кои можат да обезбедат сигурна испорака и постојан висок квалитет можат да бидат наши партнери. Потврдени Европски производители се наши добавувачи на нивни марки И наши сопствени марки на производи. Доследно го применуваме концептот на Алди – најпознат Хард Дисконт и затоа не викаат македонски Алди. Историја ”КАМ дооел” е основан во 1999 и првите два маркета беа отворени во Мај. 2000 8 маркети 2001 13 маркети 2002 18 маркети 2003 22 маркети 2004 25 маркети 2005 27 маркети 2006 31 маркети 2007 36 маркети Во моментов, низ целата Македонија КАМ има 36 маркети, со цел до крајот на 2011 година да имаме околу 60 маркети, што е доволно за држава со 2.200.000 жители, како што е Македонија.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0