Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

АД СЛАВИЈА извоз-увоз Скопје

Акционерско друштво за промет на големо и мало со прехранбени и непрехранбени стоки, надворешно трговски промет, производство и услуги во прометот СЛАВИЈА извоз-увоз Скопје

Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)
Шифра на дејност: 68.20
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: БУЛЕВАР ВОЈВОДИНА бр.4
http://www.slavija.mk
slavijadoo2011@yahoo.com
Телефон: 02 2 461 930
Факс: 02 2 461 942


Акционерското друштвото за промет на големо и мало со прехрамбени стоки, надворешно трговски промет, производство и услуги во прометот СЛАВИЈА извоз-увоз Скопје е субјект чиј доминантен сопственик е Владата Р.М преку Агенцијата за управување со одземен имот односно сопственик на 98% проценти од Акциите на Друштвото.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0