Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

ПРОМЕС ДОО Скопје

Друштво за производство и промет ПРОМЕС ДОО увоз-извоз Скопје

Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници
Шифра на дејност: 47.22
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: 1632  бр.39
http://www.promes.com.mk
promes@promes.com.mk
Телефон: 2 550 880
Факс: 2 550 881


Мисија на ПРОМЕС: Постојано фокусирање кон потрошувачите и задоволување на нивните потреби за месни и сувомесни производи. Секогаш на нашите потрошувачи да им понудиме голем избор на здрави, свежи, квалитетни и проверени месни производи. Со Промес купувачите секогаш прават "Одличен избор" Визија на ПРОМЕС: Да бидеме пазарен лидер во дејноста. Да освојуваме и плениме со врвниот квалитет и пристапот секаде каде што ќе се појавиме. Да пропагираме култура на исхрана која значи водење сметка за конзумирање на свежи, здрави и проверени производи. Ние сме компанија која води грижа за општеството, нашите потрошувачи, нашите вработени и сопствениците.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0