Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

РЖ УСЛУГИ АД-Скопје

Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје

Цевоводен транспорт
Шифра на дејност: 49.50
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА бр.18
Автокоманда
www.rzu.com.mk
snezana@rzu.com.mk
Телефон: 02 3288088
Факс: 02 3288088


Една од основните дејности на друштвото е водоснабдувањето на Железарницата со вода за потребите на производниот процес односно индустриските потреби и хигиенските потреби на вработените. Основата на водоснабдуввањето е дефинирана уште со изградбата на Железарницата , за која потреба изградени се повеќе хидро-градежни објекти, различни по големина и функција , но се со една единствена цел да ги задоволи технолошко-техничките норми во процесот на производството. .Делот од Р.Ж.”Услуги”А.Д.Скопје кој врши дистрибуција на водата е Водостопанство ,кое успешно ја извршува оваа дејност околу 40 години..Водоснабдувањето е поделено на дистрибуирање на индустриска вода за потребите на технолошкиот процес до основните погони и дистрибуција на вода за пиење и санитарни потреби. За таа цел изградени се повеќе пумпни станици кои рециркулираат приближно 4 м3/сек вода за потребите на технолошкиот процес. Инсталирани се педесетина пумпни агрегати со инсталирана снага од околу 20 мегавати.Едновремено во работа се пумпи со снага од околу 4 мегавати. Освен снабдување на хигиенска вода за вработените во Железарницата ,Р.Ж. “Услуги” А.Д. Скопје врши снабдување со хигиенска вода и на околните објекти надвор од кругот на Железарницата како што се : Здравствениот дом, стрелиште “Камник”, и селата Црешево и Смилковци, со можност за снабдување со вода за пиење и на други корисници. За таа цел Р.Ж.”Услуги”А.Д.Скопје располага со пумпни станици, инсталирана водоводна мрежа, односно комплетно изградена инфраструктура со такви капацитети за да ги задоволи сите прописи и норми. Водоводната мрежа со вкупна должина на магистралните цевоводи е околу 50 км со различен дијаметар на цевките. , која е реконструирана во 1985 год. на поедини делници,каде што се вградени нови цевоводи заради обезбедување на поголемо количество вода и зголемување на безбедноста на водоснабдувањето.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0