Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

МЕГА Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MEGA Zoran DOOEL eksport import Skopje

Друштво за трговија на големо и мало МЕГА Зоран ДООЕЛ експорт импорт с.Трубарево Скопје

Производство на животинско и живинско месо
Шифра на дејност: 10.13
Место: ТРУБАРЕВО
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: 2 бр.16А
с.Трубарево
www.mega.com.mk
finance@mega.com.mk
Телефон: 02 2520044
Факс: 02 2520046


MЕГА - МЕСНА ИНДУСТРИЈА е лоцирана во с.Трубарево, во близина на Скопје Деловниот комплекс се протега на површина од 14000м2 и се состои од управна зграда, погон за производство на месни производи како и ладилник за лагерирање стока под царински надзор. Ладилникот под царински надзор е со капацитет од 6000 палетни места и во него се одржува константна температура од -18 степени. Уште од своето формирање во 1992 година, па се до денес, МЕГА бележи константен растеж, па така од скромна фирма со 3 вработени таа прерасна во една од најголемите производители во Македонија со над 500 вработени. Со гордост можеме да истакнеме дека уште во 2005 година МЕГА ги доби светските сертификати за квалитет ISO 9001 : 2000 и НАССР. Широката палета на месни производи како и свежото месо МЕГА ги дистрибуира во своите 38 модерно опремени малопродажни објекти низ цела Македонија. Преку своите фирми во Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово, МЕГА ги извезува и своите производи на пазарите на поранешните југословенски простори, под извозничкиот контролен број МК 49.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0