Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

ДУРОПАЦК - АД - Скопје

Друштво за производство на хартија и амбалажа ДУРОПАЦК - АД - Скопје

Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон
Шифра на дејност: 17.21
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: ЗЕНДЕН ЏЕМАИЛ бр.1
komuna.com.mk
info@komuna.com.mk
Телефон: 02 2551-081
Факс: 02 2551-069


Дуропацк АД Скопје е компанија која се занимава со производство на хартија и амбалажа со седиште во Скопје и собирање и рециклирање на стара хартија. Производната програма опфаќа широка палета на производи како плочи, кутии, гајби, катрон вреќи, кеси и рекламна хартија во ролни и табаци. Главен акционер на Дуропацк АД Скопје е австриската компанија DUROPACK GMBH.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0