Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје

Друштво за трговија на големо и мало МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје

Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија
Шифра на дејност: 45.11
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: ИНДУСТРИСКА бр.2
http://www.makautostar.com.mk
office@makautostar.com.mk
Телефон: 2 580 000
Факс: 2 580 401


Бидете сведок на спојувањето на минатото и иднината... На луксузот и на инженерската визија... На модерната архитектура и на врвната естетика... Влезете во еден совршен простор кој ќе Ве поведе во една друга димензија - во современиот свет на мобилноста. Нашата филозофија е јасна: да го дадеме најдоброто од нас на клиентите кои го очекуваат најдоброто. И правејќи го тоа, ние сакаме да создадеме една трајна вредност - да живееме култура на совршеност која се заснова на заеднички вредности. Корпоративната историја на брендовите кои ги застапуваме е полна со иновации и пионерски достигнувања во автомобилскиот свет. Тие претставуваат дополнителен стимул за вработените и увереност во лидерството во автомобилската индустрија. Целта на нашата компанија е фокусирање кон можноста клиентот да пронајде сè на едно место - целосно решение за мобилноста. Она што компанијата му го нуди на клиентот е базирано на искуствата за сеопфатно решение и одговор на сите автомобилски прашања – од продажба и одржување на автомобили до начин на финансирање. Негуваме силно чувство на традиција кое ни помага да создадеме одлична основа за продолжување на успешната приказна. Вработените кои ќе Ве пречекаат со насмевка се свесни дека функционирајќи усогласено во работната и пријателска средина растат заедно со компанијата. Тоа ги прави уште помотивирани. “Ние создаваме силна, независна компанија со изграден идентитет и продолжуваме по нашиот пат поставувајќи уште поголеми цели.”

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0