Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

МЗТ ЛЕАРНИЦА АД

Акционерско друштво за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив и обоен метал МЗТ ЛЕАРНИЦА АД СКОПЈЕ

Леење на железо
Шифра на дејност: 24.51
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: ПЕРО НАКОВ бр.120
http://learnica.com.mk/za_nas.htm
learnica@t-home.mk
Телефон: 02 2549812
Факс: 02 2549771


МЗТ ЛЕАРНИЦА АД Скопје е акционерско друштво во приватна сопственост за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив, како и одлеаноци од обоени метали, со целосно заокружена технолошка целина од изработка на модел-опрема, изработка на јадра, калапирање, леење, пескарење на одлеаноците, машинска обработка, бојадисување, пакување и складирање во сопствен склад за продажба.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0