Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС ДООЕЛ Скопје

Друштво за трговија, производство и услуги МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС Месер Груп Гмбх ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Трговија на големо со хемиски производи
Шифра на дејност: 46.75
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ
www.messer.com.mk
messervt@t-home.mk
Телефон: +389 2 2551 418
Факс: +389 2 2551 419


MESSER е име на компанија кое веќе 111 год. се поврзува со индустриски гасови. Messer Group произведува и ги снабдува своите купувачи со кислород, азот, аргон, јаглеродендиоксид, водород, хелиум, инертни гасови за заварување, специјални гасови, гасови за медицинска употреба како и широк спектар на гасни смеши. Колку што е голем изборот на гасови, исто толку е широк спектарот на индустриски гранки кои ги употребуваат гасовите и ги користат предностите на нивната специфична употреба и знаењето на вработените во Messer. Некои од областите во кои се употребуваат гасовите се: металната индустрија и индустрија за челик, хемиската индустрија, прехранбената индустрија, фармацијата, автомобилската и електро индустријата, медицината, технологиите за истражување и заштита на животната средина. Нашите позитивни особини и предности зборуваат сами за себе: преку 4.000 вработени; повеќе од 300 технологии за употреба на гасовите; преку 130 гасови и гасни смеши; повеќе од 400 милиони евра инвестиција до 2008 год.; 120 сопствени постројки. Месер Вардар Техногас е формирана 1997 год. како 100% германски капитал. Месер Вардар Техногас во моментов располага со полниница за кислород и полниница за јаглродендиоксид, Имаме продажни места ширум Македонија - во Куманово, Крива Паланка, Свети Николе, Штип, Кочани, Струмица, Гевгелија, Велес, Кавадарци, Прилеп, Битола, Охрид, Гостивар и Тетово.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0