Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила
Шифра на дејност: 45.32
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА бр.2
Спроти поранешен цветен пазар
http://www.automakedonija.com.mk/
automak@automakedonija.com.mk
Телефон: 02 3103150
Факс: 02 3111680


БОГАТА ТРАДИЦИЈА ВО АВТОМОБИЛСКАТА ДЕЈНОСТ Аутомакедонија e основана во далечната 1947 година, како компанија специјализирана во автомобилската дејност. Седум децении подоцна, Аутомакедонија сеуште ја негува својата богата, долгогодишна традиција и на македонскиот пазар функцонира како комплетно приватизирано, акционерско друштво посветено главно на автомобилскиот бизнис. Аутомакедонија има заокружена инфраструктура (изложбено продажни салони и сервисни центри), најмодерна опрема за одржување и сервисирање на сите видови и марки на возила и високопрофесионален тим, кои имаат задача на својата богата листа на клиенти да им обезбедат комплетна услуга за нивното возило. Во портфолиото на странски партнери на Аутомакедонија се вбројуваат импресивни премиум брендови како што се OPEL, CHEVROLET, TUV NORD, PIRELLI, BRIDGESTONE, FIRESTONE, LIQUI MOLY, BRC GAS EQUIPMENT, NUSSBAUM, ATT, а референтната листа на домашни клиенти и партнери ја сочинуваат најзначајните министерства, институции, владини и невладини тела, домашни и меѓународни организации и сериозни приватни компании во земјата. Квалитетот на работењето на Аутомакедонија е еден од основните фокуси на компанијата. Тоа го потврдува и Германскиот гигант TUV NORD, кој неколку години по ред го сертифицира системот за менаџмент на квалитетот (QMS) на Аутомакедонија согласно меѓународните стандарди ISO 9001:2008, а за општествената одговорност и почитувањето на еколошките стандарди во работата сведочи сертифицираниот систем за заштита на средината според меѓународните стандарди ISO 14001.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0