Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

МАКСТИЛ А.Д. Скопје

МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје

Леење на челик
Шифра на дејност: 24.52
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА бр.18
http://www.makstil.com/
info@makstil.com.mk
Телефон: 2 3287 023
Факс: 2 3287 076


Компанијата Макстил е формирана во 1997 година по извршеното организационо и сопственичко преструктуирање на поранешниот металуршки комбинат Рудници и Железарница “Скопје” (основан во 1967 год. како интегриран производител на челични производи - топловалани дебели лимови, топловалани котури, ладновалани, поцинкувани и пластифицирани ленти и лимови, со годишно производство од околу 1.200.000 тони ), врз основа на концепт усвоен од Владата на Република Македонија. Како самостоен субјект настанат во тој процес, Макстил АД беше иницијално приватизиран од страна на најголемите доверители на Железарницата, за подоцна управувачките права да бидат превземени од страна на Групацијата Дуферко преку откуп на контролниот акционерски пакет.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0