Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

ВИТАЛИА

Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје

Производство на останати прехранбени производи, неспоменати на друго место
Шифра на дејност: 10.89
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: 516 бр.10
Ќерамидница
http://www.vitalia.com.mk
contact@vitalia.com.mk
Телефон: +389 2 3217 177
Факс: +389 2 3217 176


Секојдневните обврски ни наметнуваат се побрз живот, исполнет со активности, каде забораваме на нашето здравје и на нашата исхрана. Тоа се одразува негативно на нашиот организам и порано или подоцна ќе започнеме да ги чувствуваме последиците од овој начин на живот. Само на момент да застанеме и да се запрашаме каква храна внесуваме во организмот, одговорот кој ќе го добиеме ќе биде поразителен. Денешната брза храна изобилува со конзерванси и заситени масти, и бројот на лица заболени со кардиоваскуларни болести расте постојано. Виталиа е компанија која се грижи за вашата исхрана, а истовремено и на вашето здравје. Нашата мисија е внесување на здравата храна во вашата секојдневна исхрана, произведувајќи и дистрибуирајќи различни видови на производи од доменот на здравата исхрана- мисија на која сме посветени од почетокот на нашата приказна, во 1993 година. Користејќи најсовремени технологии кои досега не биле присутни во нашата прехранбена индустрија, низ годините оваа фирма го бележи својот брз и динамичен развој, за денес да стане водечка фирма во регионот во овој домен, и да стане синоним за здрава исхрана со највисок квалитет по најпристапна цена.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0