Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје

Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје

Дејности на советување во врска со работењето и останато управување
Шифра на дејност: 70.22
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: 515 бр.8
http://balkan-energy.com
contact@balkan-energy.com
Телефон: 2 3203 800


БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП (БЕГ) е компанија во приватна сопственост, регистриранa во Република Македонија како Акционерско друштво со различни дејности во енергетскиот сектор. Друштвото е основано во 2012 година и од самиот почеток евидентен беше порастот на интензитетот и динамиката на дејствување,при што се постигназначителен успех во реализацијата на почетната претприемничка идеја. Што работиме Носечката дејност на Душтвото е во домените од енергетскиот сектор – инвестиции, производство, трговија и консултантски услуги. Интересот на Друштво за инвестиции се движи од енргетски проекти на Балканот, вклучувајќи електрани кои работат на природен гас, електрани кои работат на јаглен, хидроелектрани и електрани кои работат на обновливи извори на енергија. БЕГ веќе учествуваше во развојни и тендерски процедури за неколку енергетски проекти во регионов. Нашата инвестиција во обезбедувањето на греење за повеќе од 50.000 корисници во Скопје има за цел зголемување на квалитетот на топлината обезбедена за корисниците и обезбедување на доверливост во снабдувањето со топлина преку зголемување на ефективноста и ефикасноста на производството, дистрибуцијата и снабдувањето со топлина. Ние ја координираме работата на дистрибутивниот систем и ТЕ-ТО АД Скопје е насочен кон постигнување на максимален ефект на енергетските системи, зголемен квалитет на енергетските производи и оптимални трошоци во корист на клиентите. Друштвото обезбедува услуги за стратешко планирање во енергетскиот сектор врз основа на реални економски податоци и особено врз основа на анализа на пазарот на енергија. Друштвото обезбедува поддршка и соработка со соодветните институции во текот на подготовката и спроведувањето на нови проекти, како и надзор при планирање и изградба на објекти. БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП е посветено на развој и ширење на операциите и иницијативите во енергетскиот сектор во Македонија и на Балканот генерално во менаџмент и координација на планирањето и спроведувањето на деловните договори и соработки. БЕГ е посветно на реализација на превземените обврски, иницијативи и работи исе заложи да ги вложи сите сили во исполнување на барањата и превземените обврски.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0