Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

КЕНТАУРИМПЕКС

Друштво за производство, трговија и услуги КЕНТАУР-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Производство на метални конструкции и делови на конструкции
Шифра на дејност: 25.11
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: 516 ББ
kentaur.com.mk
info@kentaur.com.mk
Телефон: 3232 431
Факс: 3239 805


КЕНТАУР-ИМПЕКС е трговско друштво со 100 % домашен капитал. Седиштето на друштвото е во непосредна близина на Скопскиот саем, во модерни новоизградени деловни објекти. Една од основните дејности на друштвото е увоз и продажба на метали и тоа пластифициран, поцинкуван, топло валан, ладно валан и алуминиумски лим, панели и метални профили. Производството е дејност во која се повеќе се инвестира во нови современи машини.Опфаќа производство на профилирани наребрени лимени табли во форма на КЕРАМИДА И ТРАПЕЗ од пластифициран и поцинкуван лим, профили за таван – ХАНТЕР ДАГЛАС, поцинкувани профили и спојници за климатизација. Новина во производството е модерна производна линија за производство на хоризонтални полукружни и вертикални кружни ОЛУЦИ од пластифициран лим како и целокупна ЛИМАРСКА ГАЛАНТЕРИЈА (држачи, опшивки, ветерлајсни, снегобрани и др.). Производството опфаќа и конфекционирање на поцинкуван лим по нарачка на купувачот. Најнов производ и единствен во Македонија е OFFICE КОНТЕЈНЕР, изработен од сендвич полиуретански панели со комплетна електрична инсталација, PVC прозори и водоотпорен гумен под. Услужната дејност опфаќа изработка на метални конструкции, монтажа на кровови на куќи, стамбени згради и индустриски објекти од лим во форма на трапез или керамида, изработка на фасади и монтажа на кровни и ѕидни полиуретански панели. Во состав на Друштвото работи и ЦАРИНСКИ СКЛАД на површина од 700 m2. Тоа што КЕНТАУР-ИМПЕКС го издвојува како лидер во однос на останатите е големиот асортиман на производи,сопствениот возен парк за транспорт на робата,современиот систем на ЛОКАЛНО ЦАРИНЕЊЕ, брзата и висококвалитетна монтажа и изведба, професионалниот кадар и определбата секогаш да бидеме подобри од другите.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0