«емЉоделство, шумарство и рибарство (32)
–ударство и вадеЬе на камен (8)
ѕреработувачка индустриЉа (320)
—набдуваЬе со електрична енергиЉа, гас, пареа и климатизациЉа (16)
—набдуваЬе со вода; ќтстрануваЬе на отпадни води, управуваЬе со отпад и деЉности за санациЉа на околината (18)
√радежништво (178)
“рговиЉа на големо и трговиЉа на мало; ѕоправка на моторни возила и мотоцикли (946)
“ранспорт и складираЬе (335)
ќбЉекти за сместуваЬе и сервисни деЉности со храна (91)
»нформации и комуникации (66)
‘инансиски деЉност и деЉности на осигуруваЬе (10)
ƒеЉности во врска со недвижен имот (35)
—тручни, научни и технички деЉности (137)
јдминистративни и помошни услужни деЉности (62)
£авна управа и одбрана; «адолжително социЉално осигуруваЬе (0)
ќбразование (18)
ƒеЉности на здравствена и социЉална заштита (76)
”метност, забава и рекреациЉа (14)
ƒруги услужни деЉности (68)
ƒеЉности на домаЭинствата како работодавачи; ƒеЉности на домаЭинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
ƒеЉности на екстратериториЉални организации и тела (0)

 

  prev | next
ћикро компании [0-9]
(2115)
ћали компании [10-19]
(158)
ћали компании [20-49]
(91)
—редни компании [50-249]
(53)
√олеми компании [>250]
(13)
‘ирми кои вршат извоз