Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

  prev | next

 ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Снабдување со пареа и климатизација
http://beg-distribucija.com.mk/mk/
Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лондонска бр.8 Скопје, е друштво основано од Балкан Енерџи Груп АД – Скопје во 2012 година, кое се занимава со енергетска дејност од јавен интерес – дистрибуција на топлинска енергија. Дистрибуција...
  Детали | contact@beg-proizvodstvo.com.mk | 02 3091294; 02 5514024 | ГАЗИ БАБА

 МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греење
http://www.merkur.eu/mac/
 
  Детали | vesna.mirceska@merkur.eu | 3 219 730 | ГАЗИ БАБА

 КНАУФ ДООЕЛ Скопје

Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
http://www.knauf.com.mk/
Присутни сме во градежништвото повеќе од 80 години. Со своите системи нудиме модерни, квалитетни решенија за уредување на вашите градби. Со фантастичниот материјал, гипс, создаваме удобност во просториите за живеење и работа. Кнауф значи иновација и квалитет. Нашиот гр...
  Детали | info@knauf.com.mk | 02 / 32-35-750 | ГАЗИ БАБА

 САЕМ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје

Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место
 
  Детали | stojanovska@skopjefair.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 ЕВРО ПРИНТ ДООЕЛ Скопје

Печатење на весници
 
  Детали | evroprint@yahoo.com | | ГАЗИ БАБА

 ЕЛЕКТРОМЕТАЛ ДОО Скопје

Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинствата, во специјализирани продавници
www.elektrometal.com.mk
 
  Детали | logistika@elektrometal.com.mk | 2 580 745; 2 580 725 | ГАЗИ БАБА

 МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје

Останати завршни градежни работи
http://montingenergetika.com.mk/printed.asp?active_page_id=1
Основната дејност на приватното претпријатие “МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА” - Скопје е изградба, одржување, ремонти, реконструкција и ревитализација на индустриски и енергетски објекти, како и производство на енергетска опрема. “МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА”, е продолжеток на фирмата “...
  Детали | monting@montingenergetika.com.mk | 02/2611002 | ГАЗИ БАБА

 ЕКО-ЦИРКОН ДОО Скопје

Демонтирање на крш
www.ekocirkon.com.mk
Компанијата ЕКО ЦИРКОН е регистрирана во 1997 година со основна дејност откуп и преработка на секундарни суровини (железо, алуминиум, бакар, олово, бронза, месинг, и други) од технолошки и индустриски отпад, како и ископ со тешка механизација. Компанијата е основана со ...
  Детали | ekocirkonskopje@gmail.com | 02 2551118 | ГАЗИ БАБА

 РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје

Леење на лесни метали
www.rzinstitut.com.mk
РЖ “Институт” а.д. Скопје се оформува и гради заедно со започнувањето на градбата на РЖ “Скопје” – Скопје. Замислен и конципиран за потребите на поранешна Железарница и пошироко во однос на рудните наоѓалишта во Република Македонија и поранешна СФРЈ. За таа цел инстали...
  Детали | rz.institut@mt.net.mk | 02 3287818 | ГАЗИ БАБА

 РЖ ИТШ А.Д. Скопје

Товарен патен транспорт
 
  Детали | dean_brkovski@intertranssped.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 ЦД ФРУИТ ДООЕЛ

Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
http://www.cdfruit.mk/
 
  Детали | cdfruit@t-home.mk | 02/3218230 | ГАЗИ БАБА

 АВТ-ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО Скопје

Неспецијализирана трговија на големо
http://www.awt.com.mk/awt-makedonija/naslovna.aspx
 
  Детали | skitanovska@awt.com.mk | 02 2462090 | ГАЗИ БАБА

 ОФИС ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Неспецијализирана трговија на големо
http://www.officeplus.com.mk
За нас Офис Плус е водечка компанија во Македонија за продажба и дистрибуција на канцелариски материјали, ИТ, канцелариски мебел, промоција, патни торби и училишна опрема. Компанијата работи на сите канали на дистрибуција: трговија на големо и мало, продажба по катал...
  Детали | sales@officeplus.com.mk | 2 445 401 | ГАЗИ БАБА

 ИНОВА Л.Т.Д. Златко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
 
  Детали | inova.ltd@t-home.mk | 02 2557457; 02 2557456 | ГАЗИ БАБА

 ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ Скопје

Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
http://www.aktuel.com.mk/
ЏС АКТУЕЛ ДООЕЛ е основана во 1990 година во приватна сопственост на Г-динот СТЕРЈОСКИ ЃОКО, со седиште на Ул.624 ББ – 1000 Скопје. Основна дејност на компанијата е увоз и дистрибуција на прехрамбени производи низ целата територија на Република Македонија. Сите произ...
  Детали | ljupka.atanasovska@aktuel.com.mk | 02 2728596; 02 3175049 | ГАЗИ БАБА

 АПЕКС МК ДОО Скопје

Дејности на коцкање и обложување
 
  Детали | office@apex-gaming.mk | 02 3213313 | ГАЗИ БАБА

 ВИТАЛИА

Производство на останати прехранбени производи, неспоменати на друго место
http://www.vitalia.com.mk
Секојдневните обврски ни наметнуваат се побрз живот, исполнет со активности, каде забораваме на нашето здравје и на нашата исхрана. Тоа се одразува негативно на нашиот организам и порано или подоцна ќе започнеме да ги чувствуваме последиците од овој начин на живот. ...
  Детали | contact@vitalia.com.mk | +389 2 3217 177 | ГАЗИ БАБА

 МЗТ ПУМПИ АД Скопје

Производство на други пумпи и компресори
www.proingmont.com.mk
 
  Детали | mztpumpi@pumpi.com.mk | 02 2549826; 070 367497 | ГАЗИ БАБА

 ДИС МОНТАЖА увоз-извоз ДОО Скопје

Дејности на покривни конструкции
www.disinternacional.com.mk
Компанијата е формирана во 1999 год, со основна цел проектирање и производство на челични конструкции. Во изминатите неколку години , ДИС ГРУПА успева да се докаже на тоа поле, како градежна компанија специјализирана за изградба на индустриски објекти според принципот "...
  Детали | jasmina@disinternacional.com.mk | 02 2550 788 ; 2550 789 | ГАЗИ БАБА

 ВАРДАРГРАДБА

Изградба на хидроградежни објекти
www.vardargradba.com
"ВАРДАРГРАДБА" - ДОО, Скопје е трговско друштво за производство, проектирање и инжинеринг со седиште во с.Трубарево - Скопје. Основана е во 1999 год., во приватна сопственост чиј директор е Тасески Петар, дипл.град.инг. Основна дејност на фирмата е изведба на хидро-гра...
  Детали | vardargradba@mt.net.mk | 02 2557-950; 02 2557-951 | ГАЗИ БАБА

 ИНТЕРНЕШНЕЛ ХОТЕЛС АД Скопје - INTERNATIОNAL HOTELS AD Skopje

Хотели и слични објекти за сместување
 
  Детали | continental@hotelcontinental.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 ТОРАКС

Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
 
  Детали | torax@t-home.mk | | ГАЗИ БАБА

 ВАЈОМАГ

Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
 
  Детали | info@vajomag.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО Скопје

Производство на електрична енергија
 
  Детали | contact@heg.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 МАКВЕЛД ДОО Скопје

Неспецијализирана трговија на големо
 
  Детали | info@makweld.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ Скопје

Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници
 
  Детали | sarafashionmk@yahoo.com | | ГАЗИ БАБА

 БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Товарен патен транспорт
 
  Детали | valentina@bomi10.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 МАДАЛ БАЛ ДООЕЛ Скопје

Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
 
  Детали | info@madalbal.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 ЦТ ЦОМПУТЕРС МК ДООЕЛ Скопје

Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите
 
  Детали | finance@ctcomputers.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт Скопје

Посредување во трговијата со разновидни производи
 
  Детали | contact@micei.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје

Трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење
 
  Детали | elizabeta.gigovska@dukat.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје-во стечај

Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
 
  Детали | smetkovodstvo@bonumplus.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 ТД РИМЕКО ДОО увоз извоз Скопје

Трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата
 
  Детали | info@rimeko.com.mk | | ГАЗИ БАБА

 М - ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје

Одгледување на грозје
 
  Детали | m6.agrar@m6.mk | | ГАЗИ БАБА

 РЖ СКОПЈЕ -ФАМОРД АД Скопје-во стечај

Општи машински работи
 
  Детали | rzfamordvostecaj@yahoo.com | | ГАЗИ БАБА

 ЕНТА СЕАЛ ДООЕЛ Скопје

Изградба на станбени и нестанбени згради
entaseal.mk
Project K - e модерен комплекс од апартмани, станови - сместени во два објекта на кејот на реката Вардар, во месноста Криви дол, во Општина Карпош, Скопје. Местоположбата на комплексот е внимателно одбрана за максимално да се искористи една фантастична локација, која шт...
  Детали | contact@entaseal.com.mk | 02/320-033 | ГАЗИ БАБА

 БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје

Дејности на советување во врска со работењето и останато управување
http://balkan-energy.com
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП (БЕГ) е компанија во приватна сопственост, регистриранa во Република Македонија како Акционерско друштво со различни дејности во енергетскиот сектор. Друштвото е основано во 2012 година и од самиот почеток евидентен беше порастот на интензитето...
  Детали | contact@balkan-energy.com | 2 3203 800 | ГАЗИ БАБА

 ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Дејности на жичани телекомуникации
telesmart.mk
Телесмарт Телеком е компанија специјализирана во трговијата на големо која дава телекомуникациски услуги на операторите Телеком, интернет провајдер, VIP оператори и големи деловни корисници, кој нуди напредни и сигурни телекомуникациски услуги со акцент на висок квалите...
  Детали | contact@telesmart.mk | 23094 - 771 | ГАЗИ БАБА

 ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Производство на метални конструкции и делови на конструкции
disinternacional.com.m
Компанијата е формирана во 1999 год, со основна цел проектирање и производство на челични конструкции. Во изминатите неколку години , ДИС ГРУПА успева да се докаже на тоа поле, како градежна компанија специјализирана за изградба на индустриски објекти според принципот "...
  Детали | sinisa@disinternacional.com.mk | 02 2550 788 ; 2550 789 | ГАЗИ БАБА

 РЖ ЕКОНОМИКА АД-Скопје

Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства
rzekonomika.com.mk
Р.Ж “ЕКОНОМИКА” е друштво произлезено од поранешната ПОС “Рудници и Железарница - Скопје”. Се до трансформацијата на Р.Ж. ги вршеше сите финансиски дејности за истата, и завзеде активно учество во нејзината трансформација. Денес Р.Ж “ЕКОНОМИКА” е акционерско друшт...
  Детали | rzecoaop@t-home.mk | 25400-016 | ГАЗИ БАБА

 МЕДИУМ ЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје

Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
 
  Детали | medium@t-home.mk | 02/3117146; 02/3116855 | ГАЗИ БАБА

 ИНВЕСТ БИЛДИНГ ДОО Скопје

Изградба на станбени и нестанбени згради
investbilding.com.mk
ИНВЕСТ БИЛДИНГ Инвест-Билдинг доо Скопје е основана во 2012 година како инвестициска компанија во градежништвото. Во својство на инвеститор се јавува во изградбата на станбениот објект за семејно домување,лоциран во Скопје,општина Аеродром,ул.„Новопроектирана 1“ б...
  Детали | biljana@investbilding.com.mk | 2/5215150 | ГАЗИ БАБА

 ПЛУСКОМ ДООЕЛ Скопје

Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
 
  Детали | pluskomdooel@yahoo.com | | ГАЗИ БАБА

 БАДЕЛ 1862 АД Скопје

Трговија на големо со пијалаци
badel1862.com.mk
Бадел 1862 АД Скопје е лидер на македонскиот пазар за алкохолни пијалоци и завзема околу 50% од целокупниот увоз на алкохол во Република Македонија. Со директната дистрибуција и синхронизираната реакција за потребите на потрошувачите, овозможен е углед на “домашна” комп...
  Детали | office@badel1862.com.mk | 02/3173-838 | ГАЗИ БАБА

 ВЕНИВИДИВИЦИ

Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
 
  Детали | venividivici_anja@hotmail.com | | ГАЗИ БАБА

 МАКЕДОН - БЕТОН експорт-импорт Скопје

Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
 
  Детали | makedonbeton@yahoo.com | 02 3215-160 | ГАЗИ БАБА

 ТЕКСТИЛ

Трговија на големо со друга храна, вклучувајќи и риба, лушпари и мекотели
tekstil.com.mk
ТЕКСТИЛ а.д. Скопје како трговско друштво кое се занимава со трговија на прехрамбени производи се определува во своето работење, во целост да ја спроведува ПОЛИТИКАТА ЗА КВАЛИТЕТ чии основни принципи се: Воспоставување деловен систем за квалитет. Пласира пр...
  Детали | tekstil@tekstil.com.mk | 2 2549-092 | ГАЗИ БАБА

 ПРО-БЕТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје

Обработка на податоци, хостирање и слични дејности
 
  Детали | vivanovski@gmail.com | | ГАЗИ БАБА

 КЕНТАУРИМПЕКС

Производство на метални конструкции и делови на конструкции
kentaur.com.mk
КЕНТАУР-ИМПЕКС е трговско друштво со 100 % домашен капитал. Седиштето на друштвото е во непосредна близина на Скопскиот саем, во модерни новоизградени деловни објекти. Една од основните дејности на друштвото е увоз и продажба на метали и тоа пластифициран, поцинку...
  Детали | info@kentaur.com.mk | 3232 431 | ГАЗИ БАБА

 ТРЕЈДЕК ДООЕЛ Скопје

Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати
 
  Детали | kosta@trejdek.com.mk | | ГАЗИ БАБА
Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0