Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје

Рудници и железарница ИНСТИТУТ Акционерско друштво-Скопје

Леење на лесни метали
Шифра на дејност: 24.53
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА бр.18
www.rzinstitut.com.mk
rz.institut@mt.net.mk
Телефон: 02 3287818
Факс: 02 3287819


РЖ “Институт” а.д. Скопје се оформува и гради заедно со започнувањето на градбата на РЖ “Скопје” – Скопје. Замислен и конципиран за потребите на поранешна Железарница и пошироко во однос на рудните наоѓалишта во Република Македонија и поранешна СФРЈ. За таа цел инсталирана е опрема во полуиндустриски рамки од аспект на припрема на минерални суровини, минерологија и петрографија со топилнички дел до готов производ. Лоцирана е во кругот на поранешна Железарница. Пуштен е во работа во 1967 година. На 05.12.1997 год, се трансформира во акционерско друштво РЖ “Институт” а.д. Од февруари 2001 год, РЖ “Институт” а.д. е потполно приватизиран. Акциите на РЖ “Институт” а.д. Скопје котираат на Официјалниот Пазар на Македонска Берза. Со приватизацијата на РЖ “Институт” а.д. Скопје се наметна потребата од зголемување на економската ефикасност, а со тоа и зголемување на пазарната конкурентност. Од тие причини се пристапи кон рехабилитација, модернизација и пренамена на постоечките технолошки линии и производни процеси. Во РЖ “Институт” а.д. Скопје има 56 вработени со постојан работен однос. Главните обележја на политиката на РЖ ИНСТИТУТ А.Д. се високо ниво на квалитетот на производите и на услугите, брза и навремена испорака, целосно почитување на барањата и на потребите на купувачите. Грижата за нашите купувачи ја гарантираме со: - почитување на осумте принципи на ИСО стандардот; - набавка на суровини, услуги и производи од одобрени добавувачи; - искуството и стручност на нашиот персонал; - современа процесна опрема; - контрола на квалитетот на производите; - висок квалитет на производите согласно стандардите; - постојан развој на технолошките процеси и воведување на нови производи во областа на металургијата и неорганската технологија; - зголемување на профитабилноста на производството и услугите кои ги дава РЖ ИНСТИТУТ, со перманентно следење на трошоците и воведување на новите технолигии. Грижата за заштита на животната и работна средина ја спорведуваме со примена на еколошки горива (природен гас), со вградување на современи и ефикасни системи за заштита на животната средина и почитување на Законски прописи за управување со животната и работната средина, со цел минимизирање на влијанието врз неа. Постојано подобрување на: квалитетот на производите, системот за управување со квалитет со постојана обука, меѓусебно почитување, тимска работа, унапредување на индивидуалните способности, мотив за работа и лична сигурност.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0